Författare: annalindhsbarn Sida 1 av 2

2024-06-29 Lägesrapport om situationen i Kenya

                                       

Demonstrationer i Kenya

Kenya har återigen drabbats av demonstrationer och oroligheter. Landets ekonomi drabbades väldigt hårt av Covidpandemin med stor arbetslöshet som följd. När återhämtningen kommit igång blev det nytt bakslag med kraftigt höjda priser, inflation, pga av Ryssland anfall mot Ukraina. Både stapelfödan majs och vete inporterades från Ukraina.
Landet har stora lån bl a för den nya järnvägen Mombasa – Nairobi och satsningen på hamn mm i Lamu.
Inbördeskriget i Sudan har drabbat projektet hårt och senast Uganda beslut att inte exportera sin olja via Lamu utan nu bygger oljeledning till Tanga i Tanzania istället.
Inför det nya budgetåret, med början den 1a juli, presenterades en mängd skattehöjningar och nya skatter. Missnöjet med presidents Rutos regering var redan förut stort och nu blev det för mycket.
Det är ungdomar, främst från universitet och collages som prosteterar. Det finns ingen ledare (som kan arresteras) samordning sker via sociala medier. Militär har satts in men eftersom ungdomarna är obeväpnade har militären varit passiv. Att regeringen nyligen sänt 400 poliser till Haiti är också starkt kritiserat.
Demonstrationer (om ofta utmynnat i upplop) har hittills varit förknippade med politisk maktkamp och ibland med konflikter på arbetsmarknaden.
Det som händer nu är något nytt framsprunget ur ungdomens frustation. De är trötta på gubbvälde och korruption och de vill ha arbete. Omkring 80% av landes befolkning är under 30 år i stark kontrast mot förhållandena i Sverige.
Ute på landet i småbyar som Kampi ya Moto är det lungt. Från och med måndag den 1 juli är alla skolor stängda pga av oroligheterna.
Nedan en hälsning från Anna Lindh förskolans huvudläre Vancy

 2024-06-28  Vancy Head Teacher:
Sijambo sana bwana Lars
We are okay here in Kampi ya Moto but the minister for Education Mr Machogu and the government had ordered all schools be closed indefinitely by Monday because of demonstrations.
The refugees are still here, their children have become thieves and pick pockets. The  situation in Kenya is worst, economy, taxes, many youths are in home without jobs, yet they have graduated in various universities like mine. We hope this demos will stopped since the president dropped the bill, which was good and we pray that the politicians will stop incitements and wait what the president had said earlier to stop further blood shades.
We are looking forward for you to visit us early next year. Greet Ann and everyone, we love you people and are always praying for your good health and longer live in Jesus name

Årsmöte 2024

Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya, organisationsnummer 802450-9229

Årsmötesprotokoll den 22 april 2024

Närvarande: 19 personer. Deltagarlista bifogas.

Lokal:  BRF Meteorologen, Finn Malmgrens väg 1, Johanneshov

1. Ordföranden Ann Jirving  öppnade mötet och hälsade alla välkomna genom att läsa ett kåseri om hur vi hanterar våren och sommaren. Tänkvärt i vår stressiga tillvaro.

2.  Mötet ansågs vara utlyst i tid.

3. Föredragningslistan fastställdes.

4. Val av funktionärer för mötet:

a) ordförande: Marianne Sjöström

b) sekreterare:  Inger Båvner

c) justerare tillika rösträknare:  Britta Andersson och Anette Gustavsson

 5. Stödföreningens ordförande, Ann Jirving och kassören Åsa Lenander kommenterade Verksamhetsberättelsen samt  resultat- och balansräkningen. Medlemsantalet har ökat vilket är glädjande. Föreningen har god ekonomi. Ett stort tack framfördes till alla medlemmar som betalar medlemsavgiften och alla de gåvor som föreningen erhåller. Utan medlemmarnas engagemang och ekonomiska stöd skull förskolan ha svårt att klara verksamheten.

 Verksamhetsberättelsen  godkändes och lades till handlingarna.

6.  Ordförande Marianne Sjöström  läste upp revisionsberättelsen i revisor Margareta Östrands frånvaro.  Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen ochlade revisionsberättelsen  till handlingarna.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Medlemsavgift.  Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på 150 kronor för år 2025.

9. Inkomna motioner. Inga sådana hade inkommit.

10. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9  ledamöter.

11. Val

a) På förslag av valberedningen  valdes Ann Jirving  till stödföreningens ordförande på 1 år.

b)  Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Lars Asker (omval), Ingrid Ewald (omval), Beatrice Kamau Ingvarsson (omval)  och Åsa Lenander (omval).   (Övriga styrelseledamöter är Inger Båvner,  Inga Fält, Agneta Geiryd och Elisabeth Hellström,  som valdes på 2 år 2023).

c)  Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand  till revisor och Ingvor Lindqvist till revisorssuppleant på ett år.

12.  Marianne Sjöström och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.

13. Övriga ärenden

Inga sådana anmäldes.

14. Årsmötesordföranden Marianne Sjöström tackade för visat intresse och  avslutade årsmötet.

15. Efter årsmötet berättade Lars Asker och Bea Kamau om läget i Kenya och hur det är i skolan. Arbetslösheten är hög i landet och många människor har det svårt ekonomiskt. Bea Kamau hade färska hälsningar från skolan. Nu är det påsklov. Skolan fungerar väl. Myndigheterna har beslutat att barnen i förskolor skall få en ”bok”. Oklart vad det innebär, men det kan komma att påverka vår förskola. Skolan står på den lokala kyrkans mark. Samarbetet med kyrkan fungerar nu bra efter tidigare svårigheter. Därefter var det dags för kaffe med mandasi som Bea Kamau hade bakat. Lotter såldes och fina vinster fanns. Ordföranden tackade de 19 medlemmar som kommit. Särskilt tack framfördes till Britta Andersson som ordnat med lokal. 

Marianne Sjöström                                                                                                Inger Båvner                                                      

Ordförande                                                                                                             Sekreterare

Britta Andersson                                                                                                    Anette Gustavsson

Justerare                                                                                                                  Justerare

Protokoll från stödföreningens höstmöte 2023-20-25

§1. Öppnande.

Ordföranden välkomnade deltagarna och öppnade mötet.

§2. Program

På programmet  stod:

Information från förskolan, Betrice Kamau Ingvarsson och Lars Asker visar bilder från förskolan i mars och juli 2023

Aktuellt om läget i Kenya

Kvällsfika med mandasi och frukt

Lotteri.

§ 3. Information från förskolan

Beatrice  Kamau Ingvarsson berättade om sin resa till  förskolan i juli  då hon träffat lärare, företrädare för styrelsen och kyrkan, samt hade ordnat ”något roligt” för barnen.  Det blev lekar med bollar och annat, Beatrice  bjöd på juice, kakor och godis (mycket uppskattat).

Liksom tidigare är intrycket att lärarna är duktiga och barnen glada och disciplinerade i klassrummen. De klarar sig bra i det fortsatta skolsystemet.  Utbildning är viktigt för att få en bra framtid i Kenya.  Bosse Hansson frågade efter återkoppling från barn som gått i förskolan och Beatrice svarade att huvudläraren Vancy har fått i uppdrag att ta reda på hur det har gått för sådana barn.

Skolans lärare är duktiga men har lägre löner än lärare på statliga skolor; de har inte höjts sedan 2016 och styrelsen överväger en höjning.

Ann Jirving har donerat en laptop till skolan, som Beatrice lämnade över.  Skolan var intresserad av att få en laptop till, för att underlätta arbetet.

Tidigare problem med kyrkan, som skolan hyr mark av,  är över (förhoppningsvis för lång tid).

Bilder visades från Beatrice’ besök och från Ann Jirvings och Lars Askers besök i mars. Beatrice har också ägnat sig åt ”East Africa Climate Change”  under sitt besök i Kenya  och därigenom fått kontakter på regeringsnivå, vilket hon anser också kan bli till nytta för förskolan.  

§ 4.  Enligt Lars Asker är läget i Kenya  f n förhållandevis lugnt. Man håller ett vaksamt öga på gränsen till Somalia för att hindra terrorister att ta sig in. Hög inflation och dyrtid leder dock  till demonstrationer. Tidigare import från Ukraina, framför allt av majs  har nu nästan upphört. De upplopp som tidigare var vanliga har lugnat ner sig.  Politiska samtal mellan falangerna lär pågå. Kina fortsätter att bygga järnvägar.  

§5.  Kvällens ekonomiska intäkter uppgick till 2770 kronor (lotteri, kaffe och  gåvor).

§7.  Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:                                                  Justeras:

 Elisabeth Hellström                                          Ann Jirving, ordförande

Höstmöte

Det traditionella höstmötet kommer att vara 25 Oktober kl 18:30.

I PRO lokalen i Kärrtorp, Kärrtorpsvägen 23 i Kärrtorp

Tunnelbana nr 17 till Kärrtorp .Du kommer då ut på Kärrtorps torg ,gå rakt över och du är på Kärrtorpsvägen. Ta den till vänster och du finner nr 23 på gaveln

*Information från förskolan –Beatrice  och Lars visar bilder från förskolan i juli 2023

*aktuellt om läget i Kenya

*Kvällsfika med mandasi och frukt, samt lotteri                       VÄLKOMNA !

Konstituerande styrelsemöte 2023-04-23

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 24 april 2023
Närvarande: Ann Jirving (ordförande), Lars Asker, Inger Båvner, Ingrid Ewald, Inga Fält, Elisabeth Hellström,
Beatrice Kamau !ngvarsson och Åsa Lenander.
§ 1. Öppnande.
Ordföranden välkomnade deltagarna och öppnade mötet.
§ 2. Val av justerare
Till justerare valdes Ingrid Ewald och Inga Fält.
§3. Konstituering
Styrelsen konstituerade sig på följande sätt
a) vice ordförande Beatrice Kamau lngvarsson
b) kassör Åsa Lenander
c) vice kassör Lars Asker
d) sekreterare Elisabeth Hellström
e) medlemsansvarig Inger Båvner
f) ledamöter Ingrid Ewald, Inga Fält och Agneta Geiryd.
§5. Firmateckning.
Uppdrogs åt Åsa Lenander (620626-0140), Lars Asker (430525-1912) och Ann Jirving (450930-0341) att teckna
stödföreningens firma var för sig. Stödföreningens organisationsnummer är 802450-9229.
§6. Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Elisabeth Hellström

Justeras Ingrid Ewald och Inga Fält

Protokoll från årsmöte 2023-04-24

Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya,
organisationsnummer 802450-9229
Årsmötesprotokoll den 24 april 2023
Närvarande: 22 personer. Deltagarlista bifogas.
Lokal: PRO-lokalen, Kärrtorp

 1. Ordföranden Ann Jirving öppnade mötet.
 2. Mötet ansågs vara utlyst i tid.
 3. Föredragningslistan fastställdes med en ändring. På förslag av ordföranden beslöt årsmötet flytta
  Punkt 14 ”Aktuell information från förskolan” till efter den formella delen av årsmötet.
  4.Val avfunktionärer för mötet:
  a) ordförande: Marianne Sjöström
  b) sekreterare: Elisabeth Hellström
  c) justerare tillika rösträknare: Annette Gustavsson och Britta Andersson.
 4. Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen godkändes och lades till
  handlingarna. Ordföranden konstaterade att föreningen är beroende av gåvor för att kunna betala
  löner till lärarna och mat till barnen. Detta går på ca 60 000 SEK om året; medlemsavgifterna uppgår
  för närvarande till ca 15 000 om året.
 5. Mötesordföranden Marianne Sjöström läste upp revisionsberättelsen i revisor Margareta
  Östrands frånvaro. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och lade revisionsberättelsen
  till handlingarna.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 7. Medlemsavgift. Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på 150 kronor för år 2024.
 8. Inkomna motioner. Inga sådana hade inkommit.
 9. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9 ledamöter.
 10. Val
  a) På förslag av valberedningen valdes Ann Jirving till stödföreningens ordförande på 1 år.
  b) Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Inger Båvner (omval), Inga Fält
  (omval ), Agneta Geiryd (omval) och Elisabeth Hellström (omval). (Övriga styrelseledamöter är Lars
  Asker, Ingrid Ewald, Beatrice Kamau lngvarsson och Åsa Lenander som valdes på 2 år 2022).
  c) Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand till
  revisor och Ingvar Lindqvist till revisorssuppleant på ett år.
 11. Marianne Sjöström och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.
 12. Information. Föreningens organisationsnummer (802450-9229) har införts i stadgarna.
 13. Övriga ärenden
  Inga sådana anmäldes.
 14. Mötesordföranden Marianne Sjöström avslutade årsmötet.
 15. Efter årsmötet berättade ordföranden Ann Jirving om sitt besök på Anna Lindh-förskolan i början
  av mars och visade bilder.
  Marianne Sjöström Ordförande

  Elisabeth Hellström Sekreterare
  Anette Gustavsson och Brita Andersson Justerare

2023 Reserapport från Lars Asker och Ann Jirving

Rapport från uppföljningsresa i mars 2003 till Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto
av Ann Jirving och Lars Asker   

Bakgrund
Läget i Kenya är inte bra; torkkatastrof i norr och dåligt med regn i resten av landet, Covid har gjort många arbetslösa, skenande konsumentpriser, brist på majs och vete som man brukar köpa från Ukraina, brist på dollar och som en följd av allt detta en starkt ökad kriminalitet.
Vår nya ordförande Ann Jirving besökte oss i Mombasa och tillsammans besökte vi skolan i Kampi ya Moto.
8 mars resdag
Taxi från bostaden till den nya järnvägstationen. Vi blev lätt påkörda nära bostaden och fick byta bil men hann i tid till den nya ”kinesiska” järnvägstationen, 12 km in till Mombasaön och 10 km ut till stationen på fastlandet utanför flygplatsen.
Tåg till Nairobi och taxi till en köpcenter där vi mötte hotellchefen för min väns Gitongus hotell 5 km utanför Nakuru på vägen till Kampi ya Moto. Dvs vi fick lift till Grand Winston hotell där vi tog in.

9 mars, skolbesök
Med hotellets taxi till bensinstationen i Kampi ya Moto. Där mötte oss diskret huvudläraren Vancy. Hon var mycket bekymrad för vår säkerhet. Vancy ville inte att det skulle bli känt i byn att det var Europér  (med mycket pengar och kanske gåvor) där. Folk från katastrofområdena i norr har kommit till byn. De är desperata och stjäl och rånar nästan varje dag.
Efter genomgång besökte vi och följde undervisningen i förskolans två klassrum och grundskolans tre klassrum.

Vårt besök kortades av för att centrala mitterminsprov pågick.

Det av en tromb avblåsta plåttaket har återställts med enbart några få köpta takplåtar. Men det finns många spikhål som måste tätas innan det börjar regna. Tittar man noga på golvet på bilden syns vita fläckar som är spikhål i taket som solen lyser igenom.

En hel del av bortblåst undervisningsmaterial hade man lyckats återställa, fast ofta med skador. Barnen är som vanligt väldisciplinerade och duktiga. Vi En bild som visar klädsel, person, pojke, inomhus

Automatiskt genererad beskrivningimponerades av lärarnas undervisning.

Till mellanmålet kom alla barnen ut och sjöng för oss.
Ann hade gärna återkommit nästa dag för att ytterligare följa undervisning men det avstyrde Vancy. På grund av vår säkerhet och att lärarna skulle vara upptagna med rättning mm av mitterminsproven.

10 mars, shopping
Tillsammans med Vancy inhandlades undervisningsmaterial som planscher och kritor mm i Nakuru.
Vi hade noterat att svarta tavlorna behövde ny färg som inhandlades, liksom material för att täta spikhålen i takplåtarna.  Inköpen separat redovisade.
Kyrkan på vars tomt skolan ligger har stoppat installationen av vattentank nr två och hängrännor tills skador på deras tak av skolans avblåsta tak har reparerats. Vancy har försökt få vårdnadshavare att samla pengar till det men med liten framgång. En mycket olycklig utpressningssituation.

Vid mina uppföljningsbesök brukar vi ha ett personalmöte med lunch på bensinstationen i Kampi ya Moto men det tycker Vancy var för riskabelt så vi rekognoserade för att hålla möte i Nakuru.

11 mars, lördag personalmöte och resa
På förmiddagen hölls personalmöte på hotell Alp ovanför Nakuru. Kostnaderna för lunchen delade Anna och jag på.
– Man upprepade det gamla önskemålet om en egen tomt och permanenta byggnader som vi helt delar men
  poängterade att vi inte ser några möjligheter att finanisera det. Vår lilla förening med ålderstigna
  medlemmar koncentrerar sig på det vi åtagit oss, dvs tre lärarlöner och mellanmål för förskolan.
– Man framförde önskan om lönehöjningar pga de kraftigt ökade levnadskostnaderna.
  Lönerna har inte höjts sedan 2015/16   så det är rimligt. Några siffor diskuterades inte.
– Man föreslog vi skulle bekosta en skolbuss som skulle kunna ge lite inkomster till skolan.
  Förutom inköpspriset ser vi flera problem såsom var bussen skall ställas, chaufför, driftskostnader,
  underhåll etc.
– En laptop för skoladministration

Personalmöte på hotell Alp i Nakuru den 11 mars.
Stående; Lars, Huvudläraren PP2 54 barn Vancy Kurere, Praktikant Mercy nästan klar, ny praktikant Susan, Ann, 3: klass Helen Chebii
Sittande; PP1 48 barn Helen Kiptvi, 1: a klass Vincent Chebotibin, 2:klass Rehema Sabwani

Trots att det inte skulle bli någon ”fest” blev det en festlig avslutning på besöket med sång och avskedsgåvor

Efter lunch åkte vi taxi till Nairobi (18 mil) och tog in på Flora Guesthouse.
Att resa med fullpackade småbussar är mycket trafikfarligt och även ur Covidsynpunkt olämpligt. För samtliga taxiresor hade jag förhandlat fram ett fördelaktigt pris.

12 mars, Nairobi – Mombasa
Förmiddagen tillbringades på Karen Blixen museet innan vi åkte till järnvägstationen för mycket noggranna upprepade säkerhetskontroller. Anlände till Mombasa 20:15 och var hemma i bostaden 21:45.

Slutord
Intensiva långa dagar. Skolan fungerar bra men kyrkans utpressning och säkerhetsläget i Kampi ya Moto är deprimerande. Till det kommer, av den ständige oppositionsledarens Raila, arrangerade demonstrationer de senaste veckorna, som urartar i kravaller, plundring och polisvåld.
Mombasa den 31 mars 2023


Årsmötesprotokoll den 11 maj 2022

Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya

Närvarande: xx personer. Deltagarlista bifogas.

Lokal:  PRO-lokalen, Kärrtorp

1. Ordföranden Anne-Marie Wohlin öppnade mötet.

2.  Mötet ansågs vara utlyst i tid.

3. Föredragningslistan fastställdes.

4.Val av funktionärer för mötet:

a) ordförande: Marianne Sjöström

b) sekreterare: Elisabeth Hellström

c) justerare tillika rösträknare:  Sussie Hellsten och Ingvor Lindqvist.

 5. Verksamhetsberättelsen samt  resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna .Kassören Britta Andersson kommenterade 2021 års stora underskott som främst beror på  kenyanska myndighetskrav om integration mellan förskolor och  lågstadiet. Detta har inneburit  att det byggts två nya klassrum.Lyckligtvis fanns sparade medel till detta. De ekonomiska utsikterna för 2022 ser redan bättre ut.

6. Revisorssuppleanten Ingvor Lindqvist läste upp revisionsberättelsen i revisor Margareta Östrands frånvaro.  Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen ochlade revisionsberättelsen  till handlingarna.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Medlemsavgift. Mot bakgrund av Stödföreningens underskott övervägde årsmötet att höja medlemsavgiften till 200 kronor. Årsmötet valde dock att inte göra det, utan att i stället gå ut och vädja om donationer och värva nya medlemmar. Detta beräknas ge mer tillskott i kassan än höjda medlemsavgifter.  Årsmötet beslöt således att behålla medlemsavgiften på 150 kronor.

9. Inkomna motioner. Inga sådana hade inkommit.

10. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9  ledamöter.

11. Då Anne-Marie Wohlin undanbett sig omval,  valdes Ann Jirving  på förslag av valberedningen till stödföreningens ordförande på 1 år.

12. Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Lars Asker (omval), Ingrid Ewald (omval, ) Beatrice Kamau Ingvarsson (omval) och Åsa Lenander (nyval).   (Övriga styrelseledamöter är  Inger Båvner,  Inga Fält. Agneta Geiryd och Elisabeth Hellström som valdes på 2 år 2021).

13. Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand  till revisor och Ingvor Lindqvist till revisorssuppleant på ett år.

14.  Marianne Sjöström och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.

15.  Aktuell information från förskolan

Beatrice Kamau Ingvarsson och Lars Asker berättade. De kenyanska myndigheternas krav på att förskolor skall integreras med lågstadiet i skolsystemet hade inneburit en kris för Anna Lindh-förskolan. Registrering och nya byggnader måste till. Detta hade man dock klarat av och Lars Askers bilder visade nya byggnader och skolbänkar.  

16.  Vad händer i Kenya?

Lars Asker berättade om den svåra torkan, fr a i norra Kenya. Val beräknas äga rum i augusti och valkampanjen bedrivs per helikopter. Coronan hade inneburit stora  nedstängningar, trots att få innevånare befinner sig i riskgrupper (ung befolkning). Stora infrastrukturbyggen  (hamnar, järnvägar går långsamt. Stora lån från Kina som det blir svårt att betala tillbaka……  Stora förändringar i skolsystemet, men det gamla examenssystemet väcker fortfarande stor uppmärksamhet.

17. Övriga ärenden

Anne-Marie Wohlin hälsade sin efterträdare Ann Jirving varmt välkommen och överlämnade bl a en kenyansk keramikplatta som tecken på ordförandevärdigheten.

Beatrice Kamau Ingvarsson tackade å allas vägnar Anne-Marie Wohlin i ett varmt och livfullt anförande, som gick tillbaka till den tid då skolan startade och hur hon och Lars Asker  förmådde Anne Marie Wohlin att åta sig ordförandeskapet i  en stödförening för att finansiera skolan. Stort tack för 12 års oförtröttligt arbete!   – Från Anna Lindh förskolan fick Anne-Marie Wohlin dessutom en tavla och  två skålar gjorda av en lokal sten.

18. Mötesordföranden Marianne Sjöström avslutade mötet.

Marianne Sjöström                                                                                                    Elisabeth Hellström

Ordförande                                                                                                                  Sekreterare

Sussie Hellsten                                                                                                            Ingvor Lindqvist

 Justerare                                                                                                                      Justerare

2022-05-11 Konstituerande protokoll efter årsmötet

Klistrat inlägg

Närvarande: Ann Jirving (ordförande), Lars Asker, Inger Båvner, Inga Fält, Agneta Geiryd, Elisabeth Hellström och Beatrice Kamau Ingvarsson.

 § 1. Öppnande.

Ordföranden välkomnade deltagarna och öppnade mötet. Hon var glad över förtroendet att ha blivit vald till Stödföreningens ordförande

§ 2. Val av justerare

Till justerare valdes  Inga Fält och Agneta Geiryd

§3.Årsmötet

Vid det nyss avslutade årsmötet hade Stödföreningen valt Ann Jirving till ordförande och Åsa Lenander till styrelseledamot.

§4  Konstituering

Styrelsen konstituerade sig på följande sätt

a) vice ordförande Beatrice Kamau Ingvarsson

b) kassör Åsa Lenander

c) vice kassör Lars Asker

d) sekreterare  Elisabeth Hellström

e) medlemsansvarig Inger Båvner

f) ledamöter Ingrid Ewald, Inga Fält och Agneta Geiryd.

§5.  Firmateckning.

Uppdrogs åt  Åsa Lenander (620626-0140), Lars Asker (430525-1912) och Ann Jirving (450930-0341)  att teckna stödföreningens firma var för sig.  Stödföreningens organisationsnummer är 802450-9229.

§6.  Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Elisabeth Hellström                                                                                                      ,                                                                                                                                      

Justeras Agneta Geiryd                                                                                   

Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya

Årsmötesprotokoll den 11 maj 2022

Närvarande: xx personer. Deltagarlista bifogas.

Lokal:  PRO-lokalen, Kärrtorp

1. Ordföranden Anne-Marie Wohlin öppnade mötet.

2.  Mötet ansågs vara utlyst i tid.

3. Föredragningslistan fastställdes.

4.Val av funktionärer för mötet:

a) ordförande: Marianne Sjöström

b) sekreterare: Elisabeth Hellström

c) justerare tillika rösträknare:  Sussie Hellsten och Ingvor Lindqvist.

 5. Verksamhetsberättelsen samt  resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna .Kassören Britta Andersson kommenterade 2021 års stora underskott som främst beror på  kenyanska myndighetskrav om integration mellan förskolor och  lågstadiet. Detta har inneburit  att det byggts två nya klassrum.Lyckligtvis fanns sparade medel till detta. De ekonomiska utsikterna för 2022 ser redan bättre ut.

6. Revisorssuppleanten Ingvor Lindqvist läste upp revisionsberättelsen i revisor Margareta Östrands frånvaro.  Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen ochlade revisionsberättelsen  till handlingarna.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Medlemsavgift. Mot bakgrund av Stödföreningens underskott övervägde årsmötet att höja medlemsavgiften till 200 kronor. Årsmötet valde dock att inte göra det, utan att i stället gå ut och vädja om donationer och värva nya medlemmar. Detta beräknas ge mer tillskott i kassan än höjda medlemsavgifter.  Årsmötet beslöt således att behålla medlemsavgiften på 150 kronor.

9. Inkomna motioner. Inga sådana hade inkommit.

10. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9  ledamöter.

11. Då Anne-Marie Wohlin undanbett sig omval,  valdes Ann Jirving  på förslag av valberedningen till stödföreningens ordförande på 1 år.

12. Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Lars Asker (omval), Ingrid Ewald (omval, ) Beatrice Kamau Ingvarsson (omval) och Åsa Lenander (nyval).   (Övriga styrelseledamöter är  Inger Båvner,  Inga Fält. Agneta Geiryd och Elisabeth Hellström som valdes på 2 år 2021).

13. Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand  till revisor och Ingvor Lindqvist till revisorssuppleant på ett år.

14.  Marianne Sjöström och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.

15.  Aktuell information från förskolan

Beatrice Kamau Ingvarsson och Lars Asker berättade. De kenyanska myndigheternas krav på att förskolor skall integreras med lågstadiet i skolsystemet hade inneburit en kris för Anna Lindh-förskolan. Registrering och nya byggnader måste till. Detta hade man dock klarat av och Lars Askers bilder visade nya byggnader och skolbänkar.  

16.  Vad händer i Kenya?

Lars Asker berättade om den svåra torkan, fr a i norra Kenya. Val beräknas äga rum i augusti och valkampanjen bedrivs per helikopter. Coronan hade inneburit stora  nedstängningar, trots att få innevånare befinner sig i riskgrupper (ung befolkning). Stora infrastrukturbyggen  (hamnar, järnvägar går långsamt. Stora lån från Kina som det blir svårt att betala tillbaka……  Stora förändringar i skolsystemet, men det gamla examenssystemet väcker fortfarande stor uppmärksamhet.

17. Övriga ärenden

Anne-Marie Wohlin hälsade sin efterträdare Ann Jirving varmt välkommen och överlämnade bl a en kenyansk keramikplatta som tecken på ordförandevärdigheten.

Beatrice Kamau Ingvarsson tackade å allas vägnar Anne-Marie Wohlin i ett varmt och livfullt anförande, som gick tillbaka till den tid då skolan startade och hur hon och Lars Asker  förmådde Anne Marie Wohlin att åta sig ordförandeskapet i  en stödförening för att finansiera skolan. Stort tack för 12 års oförtröttligt arbete!   – Från Anna Lindh förskolan fick Anne-Marie Wohlin dessutom en tavla och  två skålar gjorda av en lokal sten.

18. Mötesordföranden Marianne Sjöström avslutade mötet.

Marianne Sjöström                                                                                                    Elisabeth Hellström

Ordförande                                                                                                                  Sekreterare

Sussie Hellsten                                                                                                            Ingvor Lindqvist

 Justerare                                                                                                                      Justerare

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén