STADGAR FÖR Stödföreningen Anna Lindh förskolan i Kenya

-antagna på konstituerande årsmöte i Skarpnäck onsdagen den 17 februari 2010. Ändring för datum för betalning av medlemsavgift och tid för ordinarie mötes hållande gjord vid föreningsmöte 20120419. Ändring av paragraferna 3,4,5,6,7,8 gjorda vid föreningsmöte 20140429.

§ 1 Föreningens namn, ändamål och säte

Föreningens namn är Stödföreningen Anna Lindh förskolan i Kenya. Föreningen har till ändamål att stödja Anna Lindh förskolan i Kampi ya Moto i Kenya och verka för att fattiga och föräldralösa barn får tillgång till utbildning.
Det är en ickepolitiskt och religiöst obunden förening med säte i Stockholm.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap är öppet för den som vill stödja föreningens ändamål i enlighet med dessa stadgar. Medlem som skadar eller motarbetar föreningen kan genom föreningsbeslut uteslutas. Medlem skall årligen och före april månads utgång betala medlemsavgiften.

§3 Föreningsmöte
Föreningen håller ordinarie föreningsmöte minst två gånger om året, varav ett utgör föreningens årsmöte, vilket skall hållas före april månads utgång. Extra föreningsmöte sammankallas av styrelsen eller när det för behandling av viss angiven fråga begärs av medlemmar som tillsammans representerar minst 20 % av föreningens totala röstetal. Endast den eller de frågor som föranlett mötet får behandlas på extra föreningsmöte. Extra föreningsmöte skall hållas inom två månader från det begäran inkommit till styrelsen. I nämnda tidsperiod skall månaderna juli och augusti inte inräknas.

Styrelsen kallar till föreningsmöte och bestämmer tid och plats för mötet. Kallelse skall utgå minst 14 dagar före mötet. Förslag till dagordning samt övriga handlingar skall utsändas eller hållas tillgängliga hos styrelsen minst en vecka före mötet.

Medlem kan till årsmötet inkomma med motion, som skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 februari.

Styrelsen skall avge yttrande över inkomna motioner. Inkomna motioner och styrelsens yttrande skall bifogas förslaget till dagordning.

§ 4 Årsmöte
Vid årsmöte skall bl a följande ärenden behandlas:

1 Öppnande av mötet genom styrelsens ordförande
2 Fråga om mötets behöriga utlysning
3 Fastställande av dagordning
4 Val av funktionärer för årsmötet:a. ordförande, b. sekreterare, c. justerare,

d. rösträknare

5 Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
6 Revisionsberättelse
7 Fråga om ansvarsfrihet
8 Beslut om medlemsavgift
9 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
10 Val av ordförande för föreningen
11 Val av ledamöter till styrelsen
12 Val av revisor och revisorssuppleant
13 Val av valberedning
14 Ev övriga ärenden som av styrelsen förelagts årsmötet
15 Inkomna motioner
16 Övriga frågor
17 Avslutning

§ 5 Val och beslut

1 .Beslut vid föreningsmöte fattas genom öppen omröstning i sakfrågor och genom sluten omröstning i personval om mötet inte beslutar annorlunda.

2 Som mötets beslut gäller den mening som får högsta antal avgivna röster, om ej i dessa stadgar eller på annat sätt krävs kvalificerad majoritet för att beslut skall gälla. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

3 Varje medlem äger en röst. Röstning genom fullmakt får inte ske. Styrelsens ledamöter har inte rösträtt i frågor som rör styrelsens egen förvaltning.

§ 6 Styrelse
1 Styrelsen skall bestå av ordförande och minst fyra ledamöter. Ordförande utses för ett år. Ledamöter utses för två år, dock att vid val första gången halva antalet utses för ett år. Avgående ledamöter kan omväljas. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör, sekreterare och övriga funktionärer.

2 Det åligger styrelsen att handha föreningens angelägenheter, förvalta dess tillgångar samt besluta om fullmakt att teckna föreningens firma.

3 Styrelsen skall föra protokoll över sina sammanträden.

4 Styrelsen har att föra noggranna räkenskaper över inkomster och utgifter och vid årets slut sammanställa dem i resultat- och balansräkning samt att avge verksamhetsberättelse. Dessa handlingar skall föreläggas årsmötet. .

4 Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 7 Verksamhetsår och revision
1 Verksamhetsår är kalenderår.
2 Styrelsens förvaltning skall granskas av en revisor och i förekommande fall dess ersättare, utsedda av årsmötet. Styrelsen har att senast sex veckor före årsmötet lämna handlingarna till revisorn.Revisionsberättelse skall lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet och därefter föreläggas årsmötet.

§ 8 Valberedning
Valberedningen skall ge förslag till val som förrättas av årsmötet. Förslaget lämnas till styrelsen för information senast fjorton dagar före mötet.

§ 9 Stadgeändring och upplösning 1 Beslut om ändring av dessa stadgar kan endast fattas vid föreningsmöte. Sådant beslut är giltigt när det fattas antingen av ett årsmöte med minst tre fjärdedelar av avgivna röster eller med enkel majoritet av två på varandra följande föreningsmöten varav det ena skall vara årsmöte.

2 Beslut om upplösning av föreningen kan fattas av ordinarie årsmöte. Sådant beslut är giltigt när de fattas av två på varandra följande årsmöten med minst tre fjärdedelar av avgivna röster på vardera mötet.

3 Vid föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till lämplig organisation eller för ändamål enligt föreningens syfte.