Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya, organisationsnummer 802450-9229

Årsmötesprotokoll den 22 april 2024

Närvarande: 19 personer. Deltagarlista bifogas.

Lokal:  BRF Meteorologen, Finn Malmgrens väg 1, Johanneshov

1. Ordföranden Ann Jirving  öppnade mötet och hälsade alla välkomna genom att läsa ett kåseri om hur vi hanterar våren och sommaren. Tänkvärt i vår stressiga tillvaro.

2.  Mötet ansågs vara utlyst i tid.

3. Föredragningslistan fastställdes.

4. Val av funktionärer för mötet:

a) ordförande: Marianne Sjöström

b) sekreterare:  Inger Båvner

c) justerare tillika rösträknare:  Britta Andersson och Anette Gustavsson

 5. Stödföreningens ordförande, Ann Jirving och kassören Åsa Lenander kommenterade Verksamhetsberättelsen samt  resultat- och balansräkningen. Medlemsantalet har ökat vilket är glädjande. Föreningen har god ekonomi. Ett stort tack framfördes till alla medlemmar som betalar medlemsavgiften och alla de gåvor som föreningen erhåller. Utan medlemmarnas engagemang och ekonomiska stöd skull förskolan ha svårt att klara verksamheten.

 Verksamhetsberättelsen  godkändes och lades till handlingarna.

6.  Ordförande Marianne Sjöström  läste upp revisionsberättelsen i revisor Margareta Östrands frånvaro.  Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen ochlade revisionsberättelsen  till handlingarna.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Medlemsavgift.  Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på 150 kronor för år 2025.

9. Inkomna motioner. Inga sådana hade inkommit.

10. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9  ledamöter.

11. Val

a) På förslag av valberedningen  valdes Ann Jirving  till stödföreningens ordförande på 1 år.

b)  Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Lars Asker (omval), Ingrid Ewald (omval), Beatrice Kamau Ingvarsson (omval)  och Åsa Lenander (omval).   (Övriga styrelseledamöter är Inger Båvner,  Inga Fält, Agneta Geiryd och Elisabeth Hellström,  som valdes på 2 år 2023).

c)  Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand  till revisor och Ingvor Lindqvist till revisorssuppleant på ett år.

12.  Marianne Sjöström och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.

13. Övriga ärenden

Inga sådana anmäldes.

14. Årsmötesordföranden Marianne Sjöström tackade för visat intresse och  avslutade årsmötet.

15. Efter årsmötet berättade Lars Asker och Bea Kamau om läget i Kenya och hur det är i skolan. Arbetslösheten är hög i landet och många människor har det svårt ekonomiskt. Bea Kamau hade färska hälsningar från skolan. Nu är det påsklov. Skolan fungerar väl. Myndigheterna har beslutat att barnen i förskolor skall få en ”bok”. Oklart vad det innebär, men det kan komma att påverka vår förskola. Skolan står på den lokala kyrkans mark. Samarbetet med kyrkan fungerar nu bra efter tidigare svårigheter. Därefter var det dags för kaffe med mandasi som Bea Kamau hade bakat. Lotter såldes och fina vinster fanns. Ordföranden tackade de 19 medlemmar som kommit. Särskilt tack framfördes till Britta Andersson som ordnat med lokal. 

Marianne Sjöström                                                                                                Inger Båvner                                                      

Ordförande                                                                                                             Sekreterare

Britta Andersson                                                                                                    Anette Gustavsson

Justerare                                                                                                                  Justerare