Månad: juni 2024

2024-06-29 Lägesrapport om situationen i Kenya

                                       

Demonstrationer i Kenya

Kenya har återigen drabbats av demonstrationer och oroligheter. Landets ekonomi drabbades väldigt hårt av Covidpandemin med stor arbetslöshet som följd. När återhämtningen kommit igång blev det nytt bakslag med kraftigt höjda priser, inflation, pga av Ryssland anfall mot Ukraina. Både stapelfödan majs och vete inporterades från Ukraina.
Landet har stora lån bl a för den nya järnvägen Mombasa – Nairobi och satsningen på hamn mm i Lamu.
Inbördeskriget i Sudan har drabbat projektet hårt och senast Uganda beslut att inte exportera sin olja via Lamu utan nu bygger oljeledning till Tanga i Tanzania istället.
Inför det nya budgetåret, med början den 1a juli, presenterades en mängd skattehöjningar och nya skatter. Missnöjet med presidents Rutos regering var redan förut stort och nu blev det för mycket.
Det är ungdomar, främst från universitet och collages som prosteterar. Det finns ingen ledare (som kan arresteras) samordning sker via sociala medier. Militär har satts in men eftersom ungdomarna är obeväpnade har militären varit passiv. Att regeringen nyligen sänt 400 poliser till Haiti är också starkt kritiserat.
Demonstrationer (om ofta utmynnat i upplop) har hittills varit förknippade med politisk maktkamp och ibland med konflikter på arbetsmarknaden.
Det som händer nu är något nytt framsprunget ur ungdomens frustation. De är trötta på gubbvälde och korruption och de vill ha arbete. Omkring 80% av landes befolkning är under 30 år i stark kontrast mot förhållandena i Sverige.
Ute på landet i småbyar som Kampi ya Moto är det lungt. Från och med måndag den 1 juli är alla skolor stängda pga av oroligheterna.
Nedan en hälsning från Anna Lindh förskolans huvudläre Vancy

 2024-06-28  Vancy Head Teacher:
Sijambo sana bwana Lars
We are okay here in Kampi ya Moto but the minister for Education Mr Machogu and the government had ordered all schools be closed indefinitely by Monday because of demonstrations.
The refugees are still here, their children have become thieves and pick pockets. The  situation in Kenya is worst, economy, taxes, many youths are in home without jobs, yet they have graduated in various universities like mine. We hope this demos will stopped since the president dropped the bill, which was good and we pray that the politicians will stop incitements and wait what the president had said earlier to stop further blood shades.
We are looking forward for you to visit us early next year. Greet Ann and everyone, we love you people and are always praying for your good health and longer live in Jesus name

Årsmöte 2024

Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya, organisationsnummer 802450-9229

Årsmötesprotokoll den 22 april 2024

Närvarande: 19 personer. Deltagarlista bifogas.

Lokal:  BRF Meteorologen, Finn Malmgrens väg 1, Johanneshov

1. Ordföranden Ann Jirving  öppnade mötet och hälsade alla välkomna genom att läsa ett kåseri om hur vi hanterar våren och sommaren. Tänkvärt i vår stressiga tillvaro.

2.  Mötet ansågs vara utlyst i tid.

3. Föredragningslistan fastställdes.

4. Val av funktionärer för mötet:

a) ordförande: Marianne Sjöström

b) sekreterare:  Inger Båvner

c) justerare tillika rösträknare:  Britta Andersson och Anette Gustavsson

 5. Stödföreningens ordförande, Ann Jirving och kassören Åsa Lenander kommenterade Verksamhetsberättelsen samt  resultat- och balansräkningen. Medlemsantalet har ökat vilket är glädjande. Föreningen har god ekonomi. Ett stort tack framfördes till alla medlemmar som betalar medlemsavgiften och alla de gåvor som föreningen erhåller. Utan medlemmarnas engagemang och ekonomiska stöd skull förskolan ha svårt att klara verksamheten.

 Verksamhetsberättelsen  godkändes och lades till handlingarna.

6.  Ordförande Marianne Sjöström  läste upp revisionsberättelsen i revisor Margareta Östrands frånvaro.  Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen ochlade revisionsberättelsen  till handlingarna.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Medlemsavgift.  Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på 150 kronor för år 2025.

9. Inkomna motioner. Inga sådana hade inkommit.

10. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9  ledamöter.

11. Val

a) På förslag av valberedningen  valdes Ann Jirving  till stödföreningens ordförande på 1 år.

b)  Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Lars Asker (omval), Ingrid Ewald (omval), Beatrice Kamau Ingvarsson (omval)  och Åsa Lenander (omval).   (Övriga styrelseledamöter är Inger Båvner,  Inga Fält, Agneta Geiryd och Elisabeth Hellström,  som valdes på 2 år 2023).

c)  Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand  till revisor och Ingvor Lindqvist till revisorssuppleant på ett år.

12.  Marianne Sjöström och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.

13. Övriga ärenden

Inga sådana anmäldes.

14. Årsmötesordföranden Marianne Sjöström tackade för visat intresse och  avslutade årsmötet.

15. Efter årsmötet berättade Lars Asker och Bea Kamau om läget i Kenya och hur det är i skolan. Arbetslösheten är hög i landet och många människor har det svårt ekonomiskt. Bea Kamau hade färska hälsningar från skolan. Nu är det påsklov. Skolan fungerar väl. Myndigheterna har beslutat att barnen i förskolor skall få en ”bok”. Oklart vad det innebär, men det kan komma att påverka vår förskola. Skolan står på den lokala kyrkans mark. Samarbetet med kyrkan fungerar nu bra efter tidigare svårigheter. Därefter var det dags för kaffe med mandasi som Bea Kamau hade bakat. Lotter såldes och fina vinster fanns. Ordföranden tackade de 19 medlemmar som kommit. Särskilt tack framfördes till Britta Andersson som ordnat med lokal. 

Marianne Sjöström                                                                                                Inger Båvner                                                      

Ordförande                                                                                                             Sekreterare

Britta Andersson                                                                                                    Anette Gustavsson

Justerare                                                                                                                  Justerare

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén