Månad: juni 2023

Konstituerande styrelsemöte 2023-04-23

Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 24 april 2023
Närvarande: Ann Jirving (ordförande), Lars Asker, Inger Båvner, Ingrid Ewald, Inga Fält, Elisabeth Hellström,
Beatrice Kamau !ngvarsson och Åsa Lenander.
§ 1. Öppnande.
Ordföranden välkomnade deltagarna och öppnade mötet.
§ 2. Val av justerare
Till justerare valdes Ingrid Ewald och Inga Fält.
§3. Konstituering
Styrelsen konstituerade sig på följande sätt
a) vice ordförande Beatrice Kamau lngvarsson
b) kassör Åsa Lenander
c) vice kassör Lars Asker
d) sekreterare Elisabeth Hellström
e) medlemsansvarig Inger Båvner
f) ledamöter Ingrid Ewald, Inga Fält och Agneta Geiryd.
§5. Firmateckning.
Uppdrogs åt Åsa Lenander (620626-0140), Lars Asker (430525-1912) och Ann Jirving (450930-0341) att teckna
stödföreningens firma var för sig. Stödföreningens organisationsnummer är 802450-9229.
§6. Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Elisabeth Hellström

Justeras Ingrid Ewald och Inga Fält

Protokoll från årsmöte 2023-04-24

Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya,
organisationsnummer 802450-9229
Årsmötesprotokoll den 24 april 2023
Närvarande: 22 personer. Deltagarlista bifogas.
Lokal: PRO-lokalen, Kärrtorp

 1. Ordföranden Ann Jirving öppnade mötet.
 2. Mötet ansågs vara utlyst i tid.
 3. Föredragningslistan fastställdes med en ändring. På förslag av ordföranden beslöt årsmötet flytta
  Punkt 14 ”Aktuell information från förskolan” till efter den formella delen av årsmötet.
  4.Val avfunktionärer för mötet:
  a) ordförande: Marianne Sjöström
  b) sekreterare: Elisabeth Hellström
  c) justerare tillika rösträknare: Annette Gustavsson och Britta Andersson.
 4. Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen godkändes och lades till
  handlingarna. Ordföranden konstaterade att föreningen är beroende av gåvor för att kunna betala
  löner till lärarna och mat till barnen. Detta går på ca 60 000 SEK om året; medlemsavgifterna uppgår
  för närvarande till ca 15 000 om året.
 5. Mötesordföranden Marianne Sjöström läste upp revisionsberättelsen i revisor Margareta
  Östrands frånvaro. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och lade revisionsberättelsen
  till handlingarna.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 7. Medlemsavgift. Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på 150 kronor för år 2024.
 8. Inkomna motioner. Inga sådana hade inkommit.
 9. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9 ledamöter.
 10. Val
  a) På förslag av valberedningen valdes Ann Jirving till stödföreningens ordförande på 1 år.
  b) Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Inger Båvner (omval), Inga Fält
  (omval ), Agneta Geiryd (omval) och Elisabeth Hellström (omval). (Övriga styrelseledamöter är Lars
  Asker, Ingrid Ewald, Beatrice Kamau lngvarsson och Åsa Lenander som valdes på 2 år 2022).
  c) Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand till
  revisor och Ingvar Lindqvist till revisorssuppleant på ett år.
 11. Marianne Sjöström och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.
 12. Information. Föreningens organisationsnummer (802450-9229) har införts i stadgarna.
 13. Övriga ärenden
  Inga sådana anmäldes.
 14. Mötesordföranden Marianne Sjöström avslutade årsmötet.
 15. Efter årsmötet berättade ordföranden Ann Jirving om sitt besök på Anna Lindh-förskolan i början
  av mars och visade bilder.
  Marianne Sjöström Ordförande

  Elisabeth Hellström Sekreterare
  Anette Gustavsson och Brita Andersson Justerare

2023 Reserapport från Lars Asker och Ann Jirving

Rapport från uppföljningsresa i mars 2003 till Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto
av Ann Jirving och Lars Asker   

Bakgrund
Läget i Kenya är inte bra; torkkatastrof i norr och dåligt med regn i resten av landet, Covid har gjort många arbetslösa, skenande konsumentpriser, brist på majs och vete som man brukar köpa från Ukraina, brist på dollar och som en följd av allt detta en starkt ökad kriminalitet.
Vår nya ordförande Ann Jirving besökte oss i Mombasa och tillsammans besökte vi skolan i Kampi ya Moto.
8 mars resdag
Taxi från bostaden till den nya järnvägstationen. Vi blev lätt påkörda nära bostaden och fick byta bil men hann i tid till den nya ”kinesiska” järnvägstationen, 12 km in till Mombasaön och 10 km ut till stationen på fastlandet utanför flygplatsen.
Tåg till Nairobi och taxi till en köpcenter där vi mötte hotellchefen för min väns Gitongus hotell 5 km utanför Nakuru på vägen till Kampi ya Moto. Dvs vi fick lift till Grand Winston hotell där vi tog in.

9 mars, skolbesök
Med hotellets taxi till bensinstationen i Kampi ya Moto. Där mötte oss diskret huvudläraren Vancy. Hon var mycket bekymrad för vår säkerhet. Vancy ville inte att det skulle bli känt i byn att det var Europér  (med mycket pengar och kanske gåvor) där. Folk från katastrofområdena i norr har kommit till byn. De är desperata och stjäl och rånar nästan varje dag.
Efter genomgång besökte vi och följde undervisningen i förskolans två klassrum och grundskolans tre klassrum.

Vårt besök kortades av för att centrala mitterminsprov pågick.

Det av en tromb avblåsta plåttaket har återställts med enbart några få köpta takplåtar. Men det finns många spikhål som måste tätas innan det börjar regna. Tittar man noga på golvet på bilden syns vita fläckar som är spikhål i taket som solen lyser igenom.

En hel del av bortblåst undervisningsmaterial hade man lyckats återställa, fast ofta med skador. Barnen är som vanligt väldisciplinerade och duktiga. Vi En bild som visar klädsel, person, pojke, inomhus

Automatiskt genererad beskrivningimponerades av lärarnas undervisning.

Till mellanmålet kom alla barnen ut och sjöng för oss.
Ann hade gärna återkommit nästa dag för att ytterligare följa undervisning men det avstyrde Vancy. På grund av vår säkerhet och att lärarna skulle vara upptagna med rättning mm av mitterminsproven.

10 mars, shopping
Tillsammans med Vancy inhandlades undervisningsmaterial som planscher och kritor mm i Nakuru.
Vi hade noterat att svarta tavlorna behövde ny färg som inhandlades, liksom material för att täta spikhålen i takplåtarna.  Inköpen separat redovisade.
Kyrkan på vars tomt skolan ligger har stoppat installationen av vattentank nr två och hängrännor tills skador på deras tak av skolans avblåsta tak har reparerats. Vancy har försökt få vårdnadshavare att samla pengar till det men med liten framgång. En mycket olycklig utpressningssituation.

Vid mina uppföljningsbesök brukar vi ha ett personalmöte med lunch på bensinstationen i Kampi ya Moto men det tycker Vancy var för riskabelt så vi rekognoserade för att hålla möte i Nakuru.

11 mars, lördag personalmöte och resa
På förmiddagen hölls personalmöte på hotell Alp ovanför Nakuru. Kostnaderna för lunchen delade Anna och jag på.
– Man upprepade det gamla önskemålet om en egen tomt och permanenta byggnader som vi helt delar men
  poängterade att vi inte ser några möjligheter att finanisera det. Vår lilla förening med ålderstigna
  medlemmar koncentrerar sig på det vi åtagit oss, dvs tre lärarlöner och mellanmål för förskolan.
– Man framförde önskan om lönehöjningar pga de kraftigt ökade levnadskostnaderna.
  Lönerna har inte höjts sedan 2015/16   så det är rimligt. Några siffor diskuterades inte.
– Man föreslog vi skulle bekosta en skolbuss som skulle kunna ge lite inkomster till skolan.
  Förutom inköpspriset ser vi flera problem såsom var bussen skall ställas, chaufför, driftskostnader,
  underhåll etc.
– En laptop för skoladministration

Personalmöte på hotell Alp i Nakuru den 11 mars.
Stående; Lars, Huvudläraren PP2 54 barn Vancy Kurere, Praktikant Mercy nästan klar, ny praktikant Susan, Ann, 3: klass Helen Chebii
Sittande; PP1 48 barn Helen Kiptvi, 1: a klass Vincent Chebotibin, 2:klass Rehema Sabwani

Trots att det inte skulle bli någon ”fest” blev det en festlig avslutning på besöket med sång och avskedsgåvor

Efter lunch åkte vi taxi till Nairobi (18 mil) och tog in på Flora Guesthouse.
Att resa med fullpackade småbussar är mycket trafikfarligt och även ur Covidsynpunkt olämpligt. För samtliga taxiresor hade jag förhandlat fram ett fördelaktigt pris.

12 mars, Nairobi – Mombasa
Förmiddagen tillbringades på Karen Blixen museet innan vi åkte till järnvägstationen för mycket noggranna upprepade säkerhetskontroller. Anlände till Mombasa 20:15 och var hemma i bostaden 21:45.

Slutord
Intensiva långa dagar. Skolan fungerar bra men kyrkans utpressning och säkerhetsläget i Kampi ya Moto är deprimerande. Till det kommer, av den ständige oppositionsledarens Raila, arrangerade demonstrationer de senaste veckorna, som urartar i kravaller, plundring och polisvåld.
Mombasa den 31 mars 2023


Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén