Författare: annalindhsbarn

Årsmötesprotokoll den 11 maj 2022

Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya

Närvarande: xx personer. Deltagarlista bifogas.

Lokal:  PRO-lokalen, Kärrtorp

1. Ordföranden Anne-Marie Wohlin öppnade mötet.

2.  Mötet ansågs vara utlyst i tid.

3. Föredragningslistan fastställdes.

4.Val av funktionärer för mötet:

a) ordförande: Marianne Sjöström

b) sekreterare: Elisabeth Hellström

c) justerare tillika rösträknare:  Sussie Hellsten och Ingvor Lindqvist.

 5. Verksamhetsberättelsen samt  resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna .Kassören Britta Andersson kommenterade 2021 års stora underskott som främst beror på  kenyanska myndighetskrav om integration mellan förskolor och  lågstadiet. Detta har inneburit  att det byggts två nya klassrum.Lyckligtvis fanns sparade medel till detta. De ekonomiska utsikterna för 2022 ser redan bättre ut.

6. Revisorssuppleanten Ingvor Lindqvist läste upp revisionsberättelsen i revisor Margareta Östrands frånvaro.  Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen ochlade revisionsberättelsen  till handlingarna.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Medlemsavgift. Mot bakgrund av Stödföreningens underskott övervägde årsmötet att höja medlemsavgiften till 200 kronor. Årsmötet valde dock att inte göra det, utan att i stället gå ut och vädja om donationer och värva nya medlemmar. Detta beräknas ge mer tillskott i kassan än höjda medlemsavgifter.  Årsmötet beslöt således att behålla medlemsavgiften på 150 kronor.

9. Inkomna motioner. Inga sådana hade inkommit.

10. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9  ledamöter.

11. Då Anne-Marie Wohlin undanbett sig omval,  valdes Ann Jirving  på förslag av valberedningen till stödföreningens ordförande på 1 år.

12. Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Lars Asker (omval), Ingrid Ewald (omval, ) Beatrice Kamau Ingvarsson (omval) och Åsa Lenander (nyval).   (Övriga styrelseledamöter är  Inger Båvner,  Inga Fält. Agneta Geiryd och Elisabeth Hellström som valdes på 2 år 2021).

13. Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand  till revisor och Ingvor Lindqvist till revisorssuppleant på ett år.

14.  Marianne Sjöström och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.

15.  Aktuell information från förskolan

Beatrice Kamau Ingvarsson och Lars Asker berättade. De kenyanska myndigheternas krav på att förskolor skall integreras med lågstadiet i skolsystemet hade inneburit en kris för Anna Lindh-förskolan. Registrering och nya byggnader måste till. Detta hade man dock klarat av och Lars Askers bilder visade nya byggnader och skolbänkar.  

16.  Vad händer i Kenya?

Lars Asker berättade om den svåra torkan, fr a i norra Kenya. Val beräknas äga rum i augusti och valkampanjen bedrivs per helikopter. Coronan hade inneburit stora  nedstängningar, trots att få innevånare befinner sig i riskgrupper (ung befolkning). Stora infrastrukturbyggen  (hamnar, järnvägar går långsamt. Stora lån från Kina som det blir svårt att betala tillbaka……  Stora förändringar i skolsystemet, men det gamla examenssystemet väcker fortfarande stor uppmärksamhet.

17. Övriga ärenden

Anne-Marie Wohlin hälsade sin efterträdare Ann Jirving varmt välkommen och överlämnade bl a en kenyansk keramikplatta som tecken på ordförandevärdigheten.

Beatrice Kamau Ingvarsson tackade å allas vägnar Anne-Marie Wohlin i ett varmt och livfullt anförande, som gick tillbaka till den tid då skolan startade och hur hon och Lars Asker  förmådde Anne Marie Wohlin att åta sig ordförandeskapet i  en stödförening för att finansiera skolan. Stort tack för 12 års oförtröttligt arbete!   – Från Anna Lindh förskolan fick Anne-Marie Wohlin dessutom en tavla och  två skålar gjorda av en lokal sten.

18. Mötesordföranden Marianne Sjöström avslutade mötet.

Marianne Sjöström                                                                                                    Elisabeth Hellström

Ordförande                                                                                                                  Sekreterare

Sussie Hellsten                                                                                                            Ingvor Lindqvist

 Justerare                                                                                                                      Justerare

2022-05-11 Konstituerande protokoll efter årsmötet

Klistrat inlägg

Närvarande: Ann Jirving (ordförande), Lars Asker, Inger Båvner, Inga Fält, Agneta Geiryd, Elisabeth Hellström och Beatrice Kamau Ingvarsson.

 § 1. Öppnande.

Ordföranden välkomnade deltagarna och öppnade mötet. Hon var glad över förtroendet att ha blivit vald till Stödföreningens ordförande

§ 2. Val av justerare

Till justerare valdes  Inga Fält och Agneta Geiryd

§3.Årsmötet

Vid det nyss avslutade årsmötet hade Stödföreningen valt Ann Jirving till ordförande och Åsa Lenander till styrelseledamot.

§4  Konstituering

Styrelsen konstituerade sig på följande sätt

a) vice ordförande Beatrice Kamau Ingvarsson

b) kassör Åsa Lenander

c) vice kassör Lars Asker

d) sekreterare  Elisabeth Hellström

e) medlemsansvarig Inger Båvner

f) ledamöter Ingrid Ewald, Inga Fält och Agneta Geiryd.

§5.  Firmateckning.

Uppdrogs åt  Åsa Lenander (620626-0140), Lars Asker (430525-1912) och Ann Jirving (450930-0341)  att teckna stödföreningens firma var för sig.  Stödföreningens organisationsnummer är 802450-9229.

§6.  Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Elisabeth Hellström                                                                                                      ,                                                                                                                                      

Justeras Agneta Geiryd                                                                                   

Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya

Årsmötesprotokoll den 11 maj 2022

Närvarande: xx personer. Deltagarlista bifogas.

Lokal:  PRO-lokalen, Kärrtorp

1. Ordföranden Anne-Marie Wohlin öppnade mötet.

2.  Mötet ansågs vara utlyst i tid.

3. Föredragningslistan fastställdes.

4.Val av funktionärer för mötet:

a) ordförande: Marianne Sjöström

b) sekreterare: Elisabeth Hellström

c) justerare tillika rösträknare:  Sussie Hellsten och Ingvor Lindqvist.

 5. Verksamhetsberättelsen samt  resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna .Kassören Britta Andersson kommenterade 2021 års stora underskott som främst beror på  kenyanska myndighetskrav om integration mellan förskolor och  lågstadiet. Detta har inneburit  att det byggts två nya klassrum.Lyckligtvis fanns sparade medel till detta. De ekonomiska utsikterna för 2022 ser redan bättre ut.

6. Revisorssuppleanten Ingvor Lindqvist läste upp revisionsberättelsen i revisor Margareta Östrands frånvaro.  Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen ochlade revisionsberättelsen  till handlingarna.

7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8. Medlemsavgift. Mot bakgrund av Stödföreningens underskott övervägde årsmötet att höja medlemsavgiften till 200 kronor. Årsmötet valde dock att inte göra det, utan att i stället gå ut och vädja om donationer och värva nya medlemmar. Detta beräknas ge mer tillskott i kassan än höjda medlemsavgifter.  Årsmötet beslöt således att behålla medlemsavgiften på 150 kronor.

9. Inkomna motioner. Inga sådana hade inkommit.

10. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9  ledamöter.

11. Då Anne-Marie Wohlin undanbett sig omval,  valdes Ann Jirving  på förslag av valberedningen till stödföreningens ordförande på 1 år.

12. Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Lars Asker (omval), Ingrid Ewald (omval, ) Beatrice Kamau Ingvarsson (omval) och Åsa Lenander (nyval).   (Övriga styrelseledamöter är  Inger Båvner,  Inga Fält. Agneta Geiryd och Elisabeth Hellström som valdes på 2 år 2021).

13. Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand  till revisor och Ingvor Lindqvist till revisorssuppleant på ett år.

14.  Marianne Sjöström och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.

15.  Aktuell information från förskolan

Beatrice Kamau Ingvarsson och Lars Asker berättade. De kenyanska myndigheternas krav på att förskolor skall integreras med lågstadiet i skolsystemet hade inneburit en kris för Anna Lindh-förskolan. Registrering och nya byggnader måste till. Detta hade man dock klarat av och Lars Askers bilder visade nya byggnader och skolbänkar.  

16.  Vad händer i Kenya?

Lars Asker berättade om den svåra torkan, fr a i norra Kenya. Val beräknas äga rum i augusti och valkampanjen bedrivs per helikopter. Coronan hade inneburit stora  nedstängningar, trots att få innevånare befinner sig i riskgrupper (ung befolkning). Stora infrastrukturbyggen  (hamnar, järnvägar går långsamt. Stora lån från Kina som det blir svårt att betala tillbaka……  Stora förändringar i skolsystemet, men det gamla examenssystemet väcker fortfarande stor uppmärksamhet.

17. Övriga ärenden

Anne-Marie Wohlin hälsade sin efterträdare Ann Jirving varmt välkommen och överlämnade bl a en kenyansk keramikplatta som tecken på ordförandevärdigheten.

Beatrice Kamau Ingvarsson tackade å allas vägnar Anne-Marie Wohlin i ett varmt och livfullt anförande, som gick tillbaka till den tid då skolan startade och hur hon och Lars Asker  förmådde Anne Marie Wohlin att åta sig ordförandeskapet i  en stödförening för att finansiera skolan. Stort tack för 12 års oförtröttligt arbete!   – Från Anna Lindh förskolan fick Anne-Marie Wohlin dessutom en tavla och  två skålar gjorda av en lokal sten.

18. Mötesordföranden Marianne Sjöström avslutade mötet.

Marianne Sjöström                                                                                                    Elisabeth Hellström

Ordförande                                                                                                                  Sekreterare

Sussie Hellsten                                                                                                            Ingvor Lindqvist

 Justerare                                                                                                                      Justerare

Anna Lindh förskolan information om läget

Klistrat inlägg

Kära vänner!

2021 har varit ett märkligt år, inte minst i Kenya. Där har det varit lock-down i 11 månader vilket bland annat har inneburit att hela skolsystemet har varit stängt. Nu är det igång igen. Under hela denna tid har stödföreningen betalat ut löner och pengartill vidareutbildning till lärarna. Däremot fick vi inte tillstånd att ordna mat till barnen.

Endast 4 % av Kenyas befolkning är vaccinerad.  Oron för en fjärde våg av Covid 19 är stor. I skolorna krävs att det finns termometrar, munskydd och handsprit på plats, vilket vi har bidragit till.

Covid 19 har också inneburit att arbetslösheten ökat. Inte minst den höga ungdomsarbetslösheten har fått regeringen att reformera skolsystemet och införa en modernare pedagogik. Dessutom skall förskolor obligatoriskt integreras med lågstadiet (klass 1 och 2). För Anna Lindh-förskolan innebär detta att två nya klassrum måste byggas. Ett är klart och det andra blir klart till vårterminen 2022. Stödföreningen har bidragit till att finansiera detta. Dessutom måste myndigheterna godkänna och registrera skolan, vilket skedde i september 2021. Vår förskolas särart att prioritera de fattiga, de föräldralösa barnen och att prioritera flickor fortsätter som förut. I förskolan finns nu 122 barn från 4 års ålder och de flyttas efterhand upp till årskurs 1 och 2 i grundskolan. Genom de medel som stödföreningen skickat och ett stort lokalt engagemang av föräldrar och lärare har lågstadiet kommit igång med egen styrelse och huvudlärare.

I Kampi ya Moto ser man hoppfullt på framtiden. Barn, lärare, föräldrar och skolans lokala styrelse hälsar och tackar Stödföreningen för vårt stöd. För oss gäller det att fortsätta ge förskolan och det nya lågstadiet goda möjligheter att fungera i framtiden.

Efter två år med skriftliga årsmöten och inga medlemsmöten kunde vår Stödförening äntligen träffas den 17 november 2021. Vi hoppas vi kan ses igen till årsmötet 2022!

Intill dess önskar styrelsen alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

/Anne-Marie Wohlin

ordförande

2021-02-21

Till alla medlemmar

Från förskolan kan vi rapportera att

När skolan öppnade i januari kom inte alla barn tillbaka.  Nu är det 109 barn mot 117 för ett år sedan. Skolan har tvingats köpa in ”termometerpistol” och handsprit för att följa statens regler. Feber mäts på alla varje dag för att få komma in. Alla måste ha munskydd utanför hemmet.  Det är en stor kostnad för familjerna. Alla barn är i skolan samtidigt och för att minska trängseln har lärarnas kontor gjorts om till klassrum. Lärarna är desamma som förra året. Barnen får sin välling som vanligt, alla mår bra och väntar på att Kenya skall få vaccin.

Det är få fall av Corona i Kampi ya Moto men Nakuru och Nairobi är hårt drabbade. Folk som dött i Corona och andra sjukdomar förs till sin hemby för att begravas här, så det är ofta begravningar.

Hälsningar till er alla, vi kommer ihåg er i våra böner.
Thank you
Vancy Jepkosgei

Några foton bifogas.

Från stödföreningen

Styrelsen funderar över om det kommer att vara möjligt att hålla årsmöte som vanligt. Det ser dystert ut. Vi avvaktar och hoppas på genombrott i vaccineringen. Utbetalning till förskolan kommer att göras under våren.

Årets medlemsavgift är 150: – och sätts in på plusgiro 550920–3 eller bankgiro 621–6980. Kontakta kassör Britta Andersson om du har frågor. Brittan.Andersson1@gmail.com 070 680 32 64

Tack för alla gåvor och allt stöd till barnen!

Med vänlig hälsning

Styrelsen/Anne-Marie Wohlin

Stödföreningen Anna Lindh Förskolan org nr 802450-9229

Årsmöte 2021-05-27

Observera att årsmötet enligt mail per 2021-04-23 blir skriftligt och det innebär att alla eventuella förslag till ändringar måst vara skriftliga och ha inkomna till kl 21 den 27 maj.

FÖRSLAG
Till
Föredragningslista vid stödföreningen Anna Lindh förskolans årsmöte
27 maj 2021.

 1. Öppnande av mötet
 2. Mötets behöriga utlysning
 3. Fastställande av ärenden
 4. Val av funktionärer för årsmötet:
  a. ordförande
  b. sekreterare
  c. justerare tillika rösträknare
 5. Verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 6. Revisionsberättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet
 8. Beslut om medlemsavgift 2022
 9. Inkomna motioner
 10. Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
 11. Val av ordförande för föreningen
 12. Val av ledamöter till styrelsen
 13. Val av revisor och revisorssuppleant
 14. Val av valberedning
 15. Övriga ärenden som styrelsen föreslår årsmötet
 16. Avslutning

Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya
Årsmötesprotokoll den 27 maj 2021

 1. Ordföranden Anne-Marie Wohlin öppnade mötet.
 2. Mötet ansågs vara utlyst i tid.
 3. Föredragningslistan fastställdes.
  4.Val av funktionärer för mötet:
  a) ordförande: Anne-Marie Wohlin
  b) sekreterare: Elisabeth Hellström
  c) justerare tillika rösträknare: Bo Hansson och Ingvor Lindqvist.
 4. Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna.
 5. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och lade revisionsberättelsen till handlingarna.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 7. Medlemsavgift: Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad (150 kr) 2022.
 8. Inkomna motioner. Utgick
 9. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9 ledamöter.
 10. På förslag av valberedningen valdes Anne-Marie Wohlin till stödföreningens ordförande på 1 år.
 11. Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Inger Båvner (omval), Inga Fält
  (omval), Agneta Geiryd (omval) och Elisabeth Hellström (omval). Övriga styrelseledamöter är Britta
  Andersson, Lars Asker, Beatrice Kamau Ingvarsson och Ingrid Ewald som valdes på 2 år 2020.
 12. Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand till
  revisor och Ingvor Lindqvist till revisorssuppleant på ett år.
 13. Marianne Sjöström och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.
 14. Övriga ärenden. Utgick.
 15. Ordföranden avslutade mötet.
  Elisabeth Hellström Anne-Marie Wohlin
  Sekreterare Ordförande
  Bo Hansson Ingvor Lindqvist
  Justerare Justerare

Stödföreningen Anna Lindh förskolan i Kampi ya Moto, Kenya

Verksamhetsberättelse år 2020

Pandemiåret 2020 liknade inget annat år.  I Kenya stängdes skolorna i mars och hölls stängda året ut. Barnen gick därmed inte i förskolan, fick ingen undervisning och inte heller ett mål näringsriktig välling under dagen. Styrelsen undersökte möjligheterna att ge barnen välling trots att ingen undervisning ägde rum, men det gick inte. Ingen verksamhet fick äga rum på en stängd skola.  Inte heller visade det sig vara möjligt att dela ut vällingpulver i hemmen.

Stödföreningen har under året betalat full lön till lärarna och även finansierat kompletterande utbildning för de lärare som behövt det.

På grund av pandemin genomförde Stödföreningen ett skriftligt årsmöte den 30 september 2020.

Stödföreningen hade vid årsskiftet 113 medlemmar.  Information till medlemmarnahar sänts den 26 april, 25 maj,

7 september och 3 december 2020. Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten under året, varav 2 per capsulam.

Vid årsmötet den 30 september 2020 valdes följande styrelse och funktionärer:

Ordförande                       Anne-Marie Wohlin                                            2021
Vice ordförande               Beatrice Kamau Ingvarsson                              2022
Sekreterare                       Elisabeth Hellström                                            2021
Kassör                               Britta Andersson                                                  2022

Vice kassör                      Lars Asker                                                              2022

Medlemsansvarig           Inger Båvner                                                         2021

Ledamöter                      Ingrid Ewald                                                          2022

                                          Inga Fält  2021                                                                                                                                            Agneta Geiryd                                                      2021

Revisor                           Margareta Östrand                                             2021

Revisorssuppleant       Ingvor Lindqvist                                                  2021
Valberedning                Marianne Sjöström                                            2021
                                         Annette Gustavsson                                           2021

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skulle vara oförändrad (150 kronor) 2021. Ett särskilt tack riktades till den avgående kassören Marie Lööw för hennes engagemang för barnen. Den nya kassören Britta Andersson hälsades välkommen.

Slutord

Tack till alla trogna medlemmar som genom medlemsavgifter och generösa gåvor gör det möjligt att stödja förskolan! 2020 var ett svårt år för barnen och deras familjer. När undervisningen började igen i januari 2021 fick

förskolan extra kostnader på grund av Covid 19:  utrustning för handtvätt, handsprit mm.

Genom hemsidan (www.annalindhförskolankenya.se) kan alla ta del av vad som händer. Ansvarig Leif Ewald.

Stockholm i april 2021

Anne-Marie Wohlin               Beatrice Kamau-Ingvarsson           Britta Andersson                      Lars Asker               

 Inger Båvner                           Ingrid Ewald                                      Agneta Geiryd                           Inga Fält

  Elisabeth Hellström                                           Margareta Östrand, revisor

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén