Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya

 Årsmötesprotokoll den 23 april 2018

Närvarande: 26 personer. Deltagarlista bifogas.

Lokal:  PRO-lokalen, Kärrtorp

 1. 1. Ordföranden Anne-Marie Wohlin öppnade mötet.
 2. 2. Mötet ansågs utlyst i tid.
 3. Föredragningslistan fastställdes med följande ändringar: årtalet i  punkt 8 skall vara 2019. Punkt 9, Inkomna motioner utgick.
 4. Val av funktionärer för mötet:
 5. a) ordförande: Britta Andersson
 6. b) sekreterare: Elisabeth Hellström
 7. c) justerare tillika rösträknare: Marianne Lidbrink och Birgit Persson..
 8. 5. Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. Resultat- och balansräkningen godkändes och lades till handlingarna .
 9. 6. Revisor Margareta Östrand läste upp revisionsberättelsen. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och lade revisionsberättelsen till handlingarna.
 10. 7. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 11. 8. Medlemsavgift: Årsmötet beslöt om oförändrad medlemsavgift ( 150 kr) 2019.
 12. 9. Inkomna motioner. Utgick.
 13. 10. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9 ledmöter.
 14. 11. På förslag av valberedningen valdes Anne-Marie Wohlin till stödföreningens ordförande på 1 år.
 15. 12. Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Lars Asker (omval), Beatrice Kamau Lundgren (omval), Ingrid Ewald (omval) och Marie Lööw (omval). (Övriga styrelseledamöter är Inger Båvner, Inga Fält, Agneta Geiryd och Elisabeth Hellström som valdes på 2 år 2017).
 16. Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand till revisor och Anita Hökby till revisorssuppleant på ett år.
 17. 14. . Marianne Sjöström omvaldes och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.
 18. Övriga ärenden.

Lars Asker berättade om  läget i Kenya efter höstens presidentval samt om utvecklingen i skolan under det senaste året. I slutet av våren 2017 sades  skolan upp från sina lokaler i en  kyrka, men har fått lov att hyra en del av kyrkans stora tomt. Med hjälp av en generös donation samt  medel från stödföreningen byggdes en ny skola under sommaren och sedermera också ett kök.

Stödföreningen har länge diskuterat möjligheterna för medlemmar att göra en ny resa till förskolan i Kampi ya Moto. Vincent Oudiek? (Ondiek?) från resebyrån Go Kenya  informerade om hur en sådan resa skulle kunna läggas upp. Elva medlemmar i stödföreningen (Elva deltagare i årsmötet?)  uttryckte preliminärt intresse för en sådan resa, som skulle kunna äga rum i november 2018. En arbetsgrupp  bestående av  Marianne Lidbrink och ??? (Birgit Persson?) bildades för att fortsätta arbetet med  detta.

 1. Ordföranden Anne-Marie Wohlin avslutade mötet och avtackade mötesordföranden Britta Andersson.

 

Elisabeth Hellström                                                                                                         Britta Andersson

Sekreterare                                                                                                                        Ordförande

Marianne Lidbrink                                                                                                            Birgit Persson

Justerare                                                                                                                             Justerare