Protokoll från konstituerande styrelsemöte den 24 april 2023
Närvarande: Ann Jirving (ordförande), Lars Asker, Inger Båvner, Ingrid Ewald, Inga Fält, Elisabeth Hellström,
Beatrice Kamau !ngvarsson och Åsa Lenander.
§ 1. Öppnande.
Ordföranden välkomnade deltagarna och öppnade mötet.
§ 2. Val av justerare
Till justerare valdes Ingrid Ewald och Inga Fält.
§3. Konstituering
Styrelsen konstituerade sig på följande sätt
a) vice ordförande Beatrice Kamau lngvarsson
b) kassör Åsa Lenander
c) vice kassör Lars Asker
d) sekreterare Elisabeth Hellström
e) medlemsansvarig Inger Båvner
f) ledamöter Ingrid Ewald, Inga Fält och Agneta Geiryd.
§5. Firmateckning.
Uppdrogs åt Åsa Lenander (620626-0140), Lars Asker (430525-1912) och Ann Jirving (450930-0341) att teckna
stödföreningens firma var för sig. Stödföreningens organisationsnummer är 802450-9229.
§6. Avslutning
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet Elisabeth Hellström

Justeras Ingrid Ewald och Inga Fält