Stödföreningen Anna Lindhförskolan i Kampi ya Moto, Kenya,
organisationsnummer 802450-9229
Årsmötesprotokoll den 24 april 2023
Närvarande: 22 personer. Deltagarlista bifogas.
Lokal: PRO-lokalen, Kärrtorp

 1. Ordföranden Ann Jirving öppnade mötet.
 2. Mötet ansågs vara utlyst i tid.
 3. Föredragningslistan fastställdes med en ändring. På förslag av ordföranden beslöt årsmötet flytta
  Punkt 14 ”Aktuell information från förskolan” till efter den formella delen av årsmötet.
  4.Val avfunktionärer för mötet:
  a) ordförande: Marianne Sjöström
  b) sekreterare: Elisabeth Hellström
  c) justerare tillika rösträknare: Annette Gustavsson och Britta Andersson.
 4. Verksamhetsberättelsen samt resultat- och balansräkningen godkändes och lades till
  handlingarna. Ordföranden konstaterade att föreningen är beroende av gåvor för att kunna betala
  löner till lärarna och mat till barnen. Detta går på ca 60 000 SEK om året; medlemsavgifterna uppgår
  för närvarande till ca 15 000 om året.
 5. Mötesordföranden Marianne Sjöström läste upp revisionsberättelsen i revisor Margareta
  Östrands frånvaro. Årsmötet fastställde resultat- och balansräkningen och lade revisionsberättelsen
  till handlingarna.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 7. Medlemsavgift. Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften på 150 kronor för år 2024.
 8. Inkomna motioner. Inga sådana hade inkommit.
 9. Årsmötet beslöt att fastställa antalet styrelseledamöter till 9 ledamöter.
 10. Val
  a) På förslag av valberedningen valdes Ann Jirving till stödföreningens ordförande på 1 år.
  b) Till styrelseledamöter på 2 år valdes på valberedningens förslag: Inger Båvner (omval), Inga Fält
  (omval ), Agneta Geiryd (omval) och Elisabeth Hellström (omval). (Övriga styrelseledamöter är Lars
  Asker, Ingrid Ewald, Beatrice Kamau lngvarsson och Åsa Lenander som valdes på 2 år 2022).
  c) Val av revisor och revisorssuppleant. På förslag av valberedningen valdes Margareta Östrand till
  revisor och Ingvar Lindqvist till revisorssuppleant på ett år.
 11. Marianne Sjöström och Annette Gustavsson omvaldes till valberedning.
 12. Information. Föreningens organisationsnummer (802450-9229) har införts i stadgarna.
 13. Övriga ärenden
  Inga sådana anmäldes.
 14. Mötesordföranden Marianne Sjöström avslutade årsmötet.
 15. Efter årsmötet berättade ordföranden Ann Jirving om sitt besök på Anna Lindh-förskolan i början
  av mars och visade bilder.
  Marianne Sjöström Ordförande

  Elisabeth Hellström Sekreterare
  Anette Gustavsson och Brita Andersson Justerare