Närvarande: Ann Jirving (ordförande), Lars Asker, Inger Båvner, Inga Fält, Agneta Geiryd, Elisabeth Hellström och Beatrice Kamau Ingvarsson.

 § 1. Öppnande.

Ordföranden välkomnade deltagarna och öppnade mötet. Hon var glad över förtroendet att ha blivit vald till Stödföreningens ordförande

§ 2. Val av justerare

Till justerare valdes  Inga Fält och Agneta Geiryd

§3.Årsmötet

Vid det nyss avslutade årsmötet hade Stödföreningen valt Ann Jirving till ordförande och Åsa Lenander till styrelseledamot.

§4  Konstituering

Styrelsen konstituerade sig på följande sätt

a) vice ordförande Beatrice Kamau Ingvarsson

b) kassör Åsa Lenander

c) vice kassör Lars Asker

d) sekreterare  Elisabeth Hellström

e) medlemsansvarig Inger Båvner

f) ledamöter Ingrid Ewald, Inga Fält och Agneta Geiryd.

§5.  Firmateckning.

Uppdrogs åt  Åsa Lenander (620626-0140), Lars Asker (430525-1912) och Ann Jirving (450930-0341)  att teckna stödföreningens firma var för sig.  Stödföreningens organisationsnummer är 802450-9229.

§6.  Avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Elisabeth Hellström                                                                                                      ,                                                                                                                                      

Justeras Agneta Geiryd