Verksamhets- och ekonomiskberättelse år 2017

För att hedra Anna Lindhs minne fortsätter arbetet för att stödja förskolan i Kampi Ya Moto. Många av barnen har föräldrar som avlidit i AIDS och de bor hos släktingar – ofta mor- eller farföräldrar – som gör stora insatser för sina barnbarn, men som själva har det ekonomiskt svårt.  Deras dröm är att ge barnen en bättre framtid genom utbildning.

Stödföreningen hade vid årsskiftet 109 medlemmar. Nyhetsbrev till medlemmarna har sänts den 16 juni och 15 december 2017. Styrelsen har hållit 8 protokollförda möten under 2017, varav ett per capsulam. Under hösten har stödföreningen framställt en ny informationsfolder.

 Vid årsmötet den 26 april 2017 valdes följande styrelse och funktionärer:

Post                      Namn                                                                 Vald till

Ordförande                Anne-Marie Wohlin                                              2018
Vice ordförande        Beatrice Kamau Lundgren                                  2018
Sekreterare                Elisabeth Hellström                                              2019
Kassör                         Marie Lööw                                                             2018

Vice kassör                 Lars Asker                                                                2018

Medlemsansvarig     Inger Båvner                                                            2019

Ledamöter                 Ingrid Ewald                                                            2018

Inga Fält                                                                    2019

Agneta Geiryd                                                          2019

 

Revisor                      Margareta Östrand                                                  2018

Revisorssuppleant  Anita Hökby                                                             2018

Valberedning           Marianne Sjöström                                                2018
Annette Gustavsson                                              2018

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad (150 kronor per år) och fastställde antalet styrelseledamöter till nio. Ordföranden Anne-Marie Wohlin meddelade att föreningens hemsida, www.annalindhförskolankenya.se finns men behöver arbetas vidare på.  Årsmötet fortsatte att stödja hemsidan och underströk vikten av ett rikt bildmaterial på sidan.

Lars Asker berättade om läget i Kenya inför det planerade presidentvalet i augusti och om Anna Lindh förskolan. Den hyrda kyrkan är inte optimal som undervisningslokal med enbart skärmar som avgränsar de tre klasserna.

 Föreningsmöte den 30 november 2017

Mötet hölls tillsammans med Helga Henschens Vänner vars ordförande Lilian Laurell berättade om Helga som skulle fyllt 100 år i år. Dessutom gavs aktuell information från förskolan och om läget i Kenya efter presidentvalet. På grund av oroligheter hålls alla skolor i Kenya stängda under november, så det blev ett extra långt jullov.

 Resultat och balansräkning 2017

Intäkter                                             Utgifter

Medlemsavg   14 950,00                    Överfört till skolan                      54 341,55 not 3

Gåvor                 93 455,76 not 1         Administration                              6 635,50

Möten               4 720,00                      Övrigt                                              18 436, 00 not 4

Mat                     6 800,00                    Möten                                              427,50

Övrigt              18 000,00 not 2

Summa          137 925, 76               Summa                                           79 840,55

Årets resultat                               58 085,21

 

Tillgångar                                                                   Skulder och eget kapital

Kassa                           0,00                    Skulder                                                 3 150, 0

Plusgiro             75 006,61                     Donationsfond                                 63 701,73

Fordringar                 0,00                      Eget kapital                                        8 154,88

Summa         75 006,61                      Summa                                         75 006,61

 

not 1 beloppet på gåvor inkluderar även tidigare års intäkter på donationsfonden

not 2 avser inbetalning från KESFA för överföring till förskolan

not 3 avser löner och mat fördelat på 47/53 % samt bidrag till förskolan för golv och möbler

not 4 här ingår de 18 000 kronor som nu utbetalats till förskolan se not 2.

Verksamhet vid skolan

Under senvåren sades skolan upp från sina lokaler i Anglikanska kyrkan i byn. Kyrkan hyr dock ut en del av sin tomt till skolan och genom en generös donation och bidrag från stödföreningen har en ny förskola byggts under sommaren – Den är av korrugerad plåt och har betonggolv. De nya lokalerna är bättre än de gamla. Genom dessa insatser kunde skolan starta som vanligt efter sommarlovet. Nu planeras att bygga ett kök på tomten för att tillreda den välling som barnen får i skolan.             

Skolan har 115 elever och 4 lärare, varav en finansieras av barnens anhöriga. Barnen lär sig skriva, läsa och arbeta i grupp. Lärarna är skickliga och föräldrar och andra anhöriga stolta över förskolan och beskyddar den.

Slutord

Stödföreningen har fått både enskilda gåvor, högtidsgåvor och minnesgåvor så att vi även under 2017 kunnat fortsätta att bidra till barnens undervisning och ett mål mat om dagen. Detta tack vare många medlemmars engagemang.  Styrelsen är tacksam för att Beatrice Kamau Lundgren och Lars Asker liksom tidigare år har kunnat följa utvecklingen på plats. Kontakten med skolans ledning är god. Skolan har gott anseende och barnen klarar sig bra i det fortsatta skolsystemet.

 

Stockholm i april 2018

 

Anne-Marie Wohlin        Beatrice Kamau- Lundgren       Lars Asker

Inger Båvner                     Ingrid Ewald                                 Inga Fält

Agneta Geiryd                  Elisabeth Hellström                    Marie Lööw

Margareta Östrand – revisor