Stödföreningen Anna Lindh förskolan i Kampi ya moto, Kenya

Verksamhets- och ekonomisk berättelse år 2016

För att hedra Anna Lindhs minne fortsätter arbetet för att stödja barnen i
Kampi Ya Moto . Många avbarnen har föräldrar som avlidit i AIDS och de bor hos släktingar – ofta mor- eller farföräldrar – som gör stora insatser för sina barnbarn,
men som själva har det ekonomiskt svårt. Deras dröm är att ge barnen en bättre framtid genom utbildning.
Stödföreningen hade vid årsskiftet 106 medlemmar, varav 3 i Kenya.
Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten under 2016.

 

Vid årsmötet den 27 april 2016 valdes följande styrelse och funktionärer:

Post Namn Vald till Ordförande Anne-Marie Wohlin 2017
Vice ordförande Beatrice Kamau Lundgren 2018
Sekreterare Elisabeth Hellström 2017
Kassör Marie Lööw 2018
Vice kassör Lars Asker 2018
Ledamöter Inger Båvner 2017
Ingrid Ewald 2018
Inga Fält 2017
Agneta Geiryd 2017
Revisor Margareta Östrand 2017
Revisorssuppleant Anita Hökby 2017
Valberedning Inger Carlsson Englund 2017
sammankallande Marianne Sjöström 2017
Annette Gustavsson 2017

Årsmötet beslöt att medlemsavgiften skall vara oförändrad (150 kronor per år) samt att öka antalet styrelseledamöter från sju till nio. Anne-Marie Wohlin informerade om skolan och aktuella ärenden. Skolarbetet bedrivs nu i den Anglikanska kyrkan i byn. Efter konvulsionerna hösten 2014 fungerar det nu i huvudsak bra. En aktuell fråga är möjligheten för personalen att ansluta sig till sjukförsäkrings – och pensionsförsäkringssystem. Sjukvård är dyrt i Kenya. En annan aktuell fråga förstyrelsen är en hemsida för stödföreningen. Detta diskuterades livligt och tanken på en hemsida fick stöd av medlemmarna . Beatrice Kamau och Lars Asker besökte båda skolan vintern 2015/16. Lars uttryckte stort förtroende för huvudläraren Vancy Kurere. Han informerade också allmänt om läget i Kenya.

Föreningsmöte den 30 november 2016

Richard Bomboma från Sida redovisade riktlinjerna för Sveriges utvecklingssamarbete med Kenya som inriktas in på tre huvudområden: miljö, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter samt fattigdomsbekämpning. Vidare gavs aktuell information från förskolan och om styrelsens arbete på en hemsida för stödföreningen.

Nyhetsbrev till medlemmarna har sänts ut den 10 juni, 5 juli och 15 december 2016. Verksamhet vid skolan Skolan fungerar bra i sina nya (sedan vintern 2015) lokaler i Anglikanska kyrkan i byn. Skolan har 115 elever och 4 lärare, varav en finansieras av barnens anhöriga. Barnen lär sig skriva, läsa och arbeta i grupp. Lärarna är skickliga och föräldrar och andra anhöriga stolta över förskolan och beskyddar den.

Slutord

Liksom tidigare år fick stödföreningen 2016 ta emot gåvor för att fira jubilarer. Många medlemmar är engagerade och stödföreningen har även under 2016 kunnat fortsätta att bidra till barnens undervisning och ett mål mat om dagen. Styrelsen är tacksam för att Lars Asker liksom tidigare år har kunnat följa utvecklingen på plats. Kontakten med skolans ledning är god. Skolan har gott anseende och barnen klarar sig bra i det fortsatta skolsystemet.

Stockholm i april 2017

Anne-Marie, Wohlin Beatrice Kamau- Lundgren,  Lars Asker

Inga Fält, Agneta Geiryd, Marie Lööw, Elisabeth Hellström